Bible a placatá Země 5 - Čtyři kouty světa

09.11.2015 19:52

Izaiáš 11:12  A vyzdvihne korouhev mezi pohany, a sbéře zahnané Izraelské, a rozptýlené Judovy shromáždí ode čtyř stran země.

Zjevení 7:1  Potom jsem viděl čtyři anděly, stojící na čtyřech úhlech země, držící čtyři větry zemské, aby nevál vítr na zemi, ani na moře, ani na žádný strom.

Zjevení 20:8  I vyjde, aby svodil národy, kteříž jsou na čtyřech stranách země, Goga a Magoga, a aby je shromáždil k boji, kterýchžto počet jest jako písku mořského. 
 
Závěr: Nemůžeš mít kouty či rohy na kouli.