Proč stále většina lidí věří v Zeměkouli, Heliocentrismus, Evoluci a Velký třesk?

07.09.2018 15:29

Jedna věc je udivující:

 

1) - Zeměkouli nikdo z nás neviděl... a věříme tomu.

2) - Sluneční soustavu taky nikdo z nás neviděl... a věříme v ní.

3) - Evoluci taky nikdo z nás nezažil... a považujeme ji za skutečnost.

4) - Velký třesk? Ten taky nikdo neviděl, a přece se vyučuje jako fakt!

 

Proč tedy věříme těmto podivným věcem? Proč je dokonce považujeme za realitu? Protože jsme od mala měli kolem sebe lidi, kterým jsme darovali svou důvěru. Oni byli naši "bohové". Maminka, tatínek, babička, dědeček, učitelka, profesor, ten nebo onen ústav, ministerstvo, kněz, kazatel, církev, a pak taky televize, rádio, časopisy... a v nemalé míře lidi, kterým se říká "vědci". Celý školní systém nás ochočil k obrazu svému, aniž bychom si to uvědomovali.

 

 

Co to je autorita?

Autorita je pro nás někdo nebo něco, komu uvěříme to, co nám řekne, aniž bychom si to ověřili. Ten člověk nebo organizace zdánlivě ví něco více, než víme my, považujeme ho za vzdělanějšího, za experta na danou oblast, kterému darujeme svou důvěru. A to je problém. Protože když nám do své pravdy zamíchá i trochu lži, pak to sežereme i s navijákem. 

 

 

Autorita je tedy člověk nebo organizace, jehož slova bereme jako pravdu, aniž bychom si to ověřili. Rodiče nám takto předali své názory, zvyky i tradice. Učitelé pak nauky, kterým byli sami naučeni. Kazatelé výklady Písma, kterým se sami naučili... Otevřeli jsme jim svou důvěřivou dětskou mysl a tam se uložily jako pravda. A je jedno, jestli je to lež, mozek si je uložil jako pravdu. A když se pak setkáme se skutečnou pravdou, zákonitě proti ní bojujeme, protože náš mozek to tak vyhodnotí a brání již uloženou pravdu zuby nehty. Proto tak málo lidí následuje pravdu, když se ukáže... Kristus kdysi na to téma vyprávěl podobenství o Nebeském království:

 

„Nebeské království je, jako když člověk rozsívá na svém poli dobré semeno. 

Ale zatímco lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel mezi pšenici koukol a odešel..."

(Matouš 13,24-30)

 

 

Proč věříme raději teorii než realitě?

Z věd jako je matematika nebo fyzika, astronomie, medicína, atd., se stala božstva. Eratosthenes vypočítal obvod Zeměkoule. Podle toho se pak vypočítala vzdálenost k Měsíci, ke Slunci, ke hvězdám, atd. Vše je založeno jen na teoretických výpočtech a představách. A kdo těmto výpočtům nevěří, ten je ve společnosti považován za hlupáka. Co na tom, že Eratosthenes vycházel z toho, že sluneční paprsky jsou rovnoběžné, zatímco při skutečném pozorování paprsků Slunce dopadajících na zemi vidíme pravý opak... Jezuity vybudované školy to propagovaly tak dlouho, až se lež stala faktem a pravdou a je zasévána do hlav dětí už od mala.

 

 

Školství si vybudovalo autoritu a vyžaduje víru v to, co vyučuje, jinak člověk nepostoupí do dalšího ročníku. Náboženské organizace vyžadují taky poslušnost a autoritu, jinak člověk skončí v pekle. Věda vyžaduje autoritu a víru v její hypotézy, jinak je člověk považován za zabedněnce a dogmatika ze středověku. Lékařství a medicína vyžaduje autoritu a poslušnost taky. Pokud člověk nechce přijmout nastolenou léčbu např. rakoviny, je mu vyhrožováno, že skončí špatně. Přírodní léčby jsou zesměšňovány a zakazovány. Ze strachu pak člověk nechá do sebe nacpat jedy všemi možnými způsoby, vyříznout ze sebe, co lékaři rozhodnou, a ozářit co se dá.

 

 

Od mala máme autority - tedy "bohy", kterým důvěřujeme a jsme na ně zvyklí. Od mala někomu důvěřujeme a bolestně se zklamáváme, když poznáváme, že nám tito "bohové" lžou. Tito "bohové" ví, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Funguje to. Proto NASA a další agentury a organizace včetně církví a farmaceutického průmyslu, které usilují o naší důvěru, neustále rozsévají články o tom, co všechno dokázali, na co my vůbec nemáme. Přistání na Měsíci, ISS na oběžné dráze, vozítko na Marsu, Elon Musk a jeho auto ve vesmíru, "vědci přišli na to či ono..."... O tom čteme denně. Nikdo to však nemůže ověřit. Tak se buduje autorita!

 

V Bibli je zajímavé poučení. Izraelité se kdysi dávno lišili od všech ostatních národů. Neměli totiž žádného krále. Jejich panovníkem byl Bůh Yahuwah Elohim. A tento jejich Bůh věděl, jaké nebezpečí jim hrozí, když si nad sebou nechají někoho vládnout. Proto hned první přikázání z Desatera přikázání, která jim  dal na ochranu, říká:
 

Exodus 20:2 "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. 

Exodus 20:3 Nebudeš mít jiného boha mimo mne. 

 

Takže je zde nějaký Bůh, který je zachránil z otroctví a říká jim, aby neměli jiné bohy, tedy jiné autority, kterým by slepě důvěřovali, které by nechali nad sebou vládnout. Říká to pro jejich dobro. Ale netrvalo dlouho a Izraelité reptali a chtěli mít nad sebou krále. A tak jim Bůh dal krále, když tak žadonili. Samuel pomazal jejich prvního krále Saula, ale zcela zjevně dal najevo, že to nebyla Boží vůle. 

 

My máme dnes nad sebou hodně "bohů". Je to celá chobotnice "bohů". Předhánějí se o to, aby si získali a udrželi naší důvěru. A protože jsme od mala naučeni mít tyto "bohy", tak jim věříme i v dospělosti. Jsme k tomu ochočeni. Dobře to vystihla trilogie "Matrix". Jsme součástí systému, který má pod kontrolou někdo jiný než onen Bůh Izraelitů, který zachraňuje z otroctví každého, kdo po svobodě zatouží...

 

Aby se zamezilo tomu, že by lidé utíkali ze zavedeného systému "bohů", bylo třeba zesmešnit Boha i Bibli, coby Jeho Slovo. A to se povedlo. Do myslí lidí byla zaseta teorie Evoluce, kde není žádný Bůh jako milující Stvořitel, pak teorie Velkého třesku, Heliocentrismu a Zeměkoule, aby se zpochybnila pravdivost Bible jako Božího Slova pravdy, které popisuje placatou, nehybnou zemi.

 

 

Věří-li dnes někdo na to, že Bůh stvořil náš svět v šesti dnech a jako placatou zemi s pevnou nebeskou klenbou nad námi jako uzavřený systém, je považován za dogmatika, panbíčkáře, nevzdělance a konspirátora. Je zesměšněn, popliván, vyloučen ze společnosti "pokrokových" lidí dneška. Prostě je to blázen a společnost by se měla před nimi mít na pozoru... A tak vzniká postupně inkvizice. Klub Sysifos v čele s panem Grygarem je toho důkazem.

 

Lidé, kteří se snaží šířit pravdu o placaté zemi, jsou hledači pravdy. Je jim jedno, jestli je země kulatá nebo placatá, chtějí jen znát pravdu a nechtějí spoléhat na lži "bohů" tohoto zkaženého světa. Jsou považováni za blázny v rodinách, sborech, komunitách i společnosti. Po čase jsou už zvyklí na urážky a posměch. Jsou ale svobodní, už nejsou závislí na systému a na jejich "bozích". Nemusí je uctívat a zbožňovat. Mohou mít toho jediného pravého Boha, který mluví pravdu a který jediný vyvádí z otroctví iluzí a lží, stejně jako kdysi vyvedl Izraelity z otrokářského Egypta.

 

 

Bible je nejspíš jediná kniha, která dnes stále propaguje placatou zemi a člověk může vidět v realitě to, co v této knize taky čte. Proto se i hodně upřímných ateistů nebo jinak věřících obrátilo k Bibli a začalo zkoumat její texty poté, co se v praxi ujistili, že naše země je nehybná a plochá. Ve skutečnosti nejde tedy o rozkol mezi kulatou a placatou zemí, ale mezi tím, komu jsem uvěřil a věřím, kdo je mou osobní autoritou. Od koho jsem přijal své představy o tvaru země, o vesmíru, o hvězdách, slunci, měsíci, o mém vlastním zdraví, o mém způsobu života, atd.?

 

 

Pro tyto pozemské "bohy" jsme jen kus dobytka, který má na ně pracovat. Pro toho pravého Boha Bible jsme ale vzácný poklad, chce, abychom byli Jeho synové a dcery, aby On byl pro nás jedinou Autoritou, která zná pravdu a říká pravdu, která miluje opravdovou láskou. Proto dal Izraelitům i to Desatero přikázání, aby byli uchráněni před zlem venku i uvnitř sebe...

 

Nechci tady vůbec propagovat nějaké náboženství, ale chci, aby se každý zamyslel, proč vlastně věří v Zeměkouli, když ji nikdy neviděl? Proč věří v evoluci? Ve Velký třesk a všechny ty další nesmysly? Když to nikdy nikdo neviděl ani nezažil? Někdo to jen vymyslel jako teorii, kterou pak jen chytře rozšířil, k čemuž si potřeboval vytvořit vlastní autoritu. Kdo by mu bez ní a bez viditelných důkazů věřil?

 

Vodní hladina je všude rovná. Rotaci země o rychlosti 1600 km/h nebo méně na sobě a okolí necítíme. Gravitace má taky velké trhliny. Měsíc si můžeme dobrých foťákem krásně prohlédnout, není daleko. Hory nepřepadávají dozadu ani do boku... Vodní hladina je vidět i za vypočítaným horizontem. Všechny naše smysly vyvrací heliocentrismus a všechny ty nesmysly... Tak proč tomu věříme? Protože máme autority, tedy "bohy", kterým jsme uvěřili a které svou důvěrou uctíváme. A to pak předáváme i svým dětem a vnoučatům... 

 

Není čas se nad tím dobře zamyslet a osvobodit se od těchto autorit, 

které zotročily a ochočily od mala naší mysl?