Placatá země - Co říká Bible?

30.10.2018 05:16

 

Bible říká:

Země je kruh (Izaiáš 40,22)

Iza 40:22  Ten, kterýž sedí nad okršlkem (okruhem) země, jejížto obyvatelé jako kobylky,
kterýž rozprostřel jako kortýnu nebesa, a roztáhl je jako stánek k přebývání, 

 

Kruh vytyčen kružidlem (Přísloví 8,27)

Pří 8:27  Když připravoval nebesa, byla jsem tu, když vyměřoval okrouhlost nad propastí; 

Jób 26:10 Na vodní hladině vykroužil obzor, kde končí světlo i tma.

Jób 26:10 Na vodní hladině vykroužil obzor, kde končí světlo i tma.

 

Země má tvář/face/povrch (Genesis 1,2)

Gen 1:2  And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep.

Gen 4:14  Behold, thou hast driven me out this day from the face of the earth

Gen 41:56  A byl hlad na tváři vší země.

Exo 10:5  A přikryjí svrchek země, aby jí nebylo viděti...

 

Má svou hranici (Jób 26,10)

Jób 26:10 Na vodní hladině vykroužil obzor, kde končí světlo i tma. (eku.)

Jób 26:10  Cíl vyměřil rozlévání se vodám, až do skonání světla a tmy. (Kr.)

Skt 17:26 On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země,
určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel.
 

Má své konce (Job 38,13)

Jób 38:4  Kdes byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, jestliže máš rozum. 

Jób 38:5  Kdo rozměřil ji, víš-li? Aneb kdo vztáhl pravidlo na ni? 

Jób 38:6  Na čem podstavkové její upevněni jsou? Aneb kdo založil úhelný kámen její,

Jób 38:8  Aneb kdo zavřel jako dveřmi moře, když vyšlo z života, a zjevilo se? 

Jób 38:9  Když jsem mu položil oblak za oděv, a mrákotu místo plének jeho, 

Jób 38:10  Když jsem jemu uložil úsudek svůj, přistaviv závory a dvéře, 

Jób 38:11  I řekl jsem: Až potud vycházeti budeš, a dále nic, tu, pravím, skládati budeš dutí vlnobití svého. 

Jób 38:12  Zdaž jsi kdy za dnů svých rozkázal jitru? Ukázal-lis záři jitřní místo její, 

Jób 38:13  Aby uchvacovala kraje země, a bezbožní aby z ní vymítáni byli? 

Jób 38:14 Země se mění jak hlína pod pečetidlem, ale oni tu stojí, ač jsou jen šat.

Jób 38:14  Tak aby proměnu přijímala jako vosk pečetní, oni pak aby nedlouho stáli jako roucho, 

 

Země se nehýbe (Žalm 93,1)

Žlm 93:1  Hospodin kraluje, v důstojnost se oblékl, oblékl se Hospodin v sílu, 

a přepásal se; také okršlek země upevnil, aby se nepohnul

 
 
Země je překryta klenbou (Genesis 1, 6-8)
 
Gen 1:6 I řekl Bůh: "Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!"
Gen 1:7 Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak.
Gen 1:8 Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý.
 

Tato klenba obsahuje Slunce, Měsíc a hvězdy (Genesis 1,14-18)

Gen 1:14 I řekl Bůh: "Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! 

Budou na znamení časů, dnů a let.

Gen 1:15 Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí." A stalo se tak.

Gen 1:16 Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, 

a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy.

Gen 1:17 Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí,...

 

Placatá země - Biblická pravda v nestabilním světě!

 

Placatá země a první andělské poselství