Bible a placatá Země 1 - Země se nehýbe

25.10.2015 05:06

Kromě evoluce a dalších vymyšlených věcí nás NASA, vědci i školy učí, že naše Země je neustále v pohybu, a je kulatá a ne placatá. Údajně rotuje kolem své vlastní nakloněné vibrující osy (22,1-24,5°) rychlostí 1.674,4 km/h (na rovníku) a obíhá kolem Slunce rychlostí 107,300 km/h! Celá naše sluneční soustava má obíhat kolem středu galaxie rychlostí 70.000 km/h a tato galaxie navíc obíhat kolem středu galaxií. Zde pro představu jedno video:

 

 

Co však říká Bible o pohybu Země?

 

... Pevně je založen svět, nic jím neotřese. 
(1Paralipomenon 16:30) 

 
Hospodin kraluje ... také okršlek (kruh) země upevnil, aby se nepohnul.
(Žalm 93:1) 
 
Založil zemi na sloupích jejich, tak že se nepohne na věky věků.
(Žalm 104:5)  
 
Toto praví Hospodin, Stvořitel nebe, onen Bůh, jenž vytvořil zemi, jenž ji učinil, ten, jenž ji upevnil na pilířích; nestvořil ji, aby byla pustá, vytvořil ji k obývání: "Já jsem Hospodin a jiného už není.
(Izaáš 45:18) 
 
Bible tedy říká, že:
  1. Svět pevně stojí a nic jím neotřese
  2. Okrlšek Země ve tvaru kruhu upevnil tak, aby se nehýbal
  3. Země je upevněna na sloupech, pilířích a proto se nehýbe
 
Bible na více místech říká, že země je nehybná a má tvar kruhu (okrlšek). Všechny naše smysly a pozorování nám říkají totéž. Proto Země nemůže rotovat kolem své osy, ani obíhat kolem Slunce či putovat nekonečným vesmírem. Země je nehybná a nad jejím nejvyšším severem je Boží trůn. To vše dosvědčuje nejen Písmo, ale i hvězdy na obloze, Měsíc a Slunce. 
 
Koncept planety Země jako zeměkoule rotující kolem své osy, obíhající kolem Slunce propaguje pohled na Zemi jako nepatrnou tečku v neustále expadujícím nekonečném vesmíru. Podvědomě otevírá prostor pro evoluci a nezávislost člověka na svém Stvořiteli. Tento naprosto nebiblický koncept dnes přijímá celý svět a pochází od Satana a jeho poddaných. 
 
Dnešní pojetí sluneční soustavy a vesmíru odvádí člověka od Boha a jeho požehnání a vede do záhuby. Na místo Boha a Jeho Svatého Písma jsme si ustanovili vědce a NASA za své modly a krále, kterým důvěřujeme a věříme každý blud, se kterým přicházejí, aniž bychom si sami ověřili, zdali to tak je. Tak by to ale nemělo být.
 
Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice: Přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel. (Skutky 17,11)
 
 
Komu tedy uvěříš, Bohu skrze Jeho Slovo nebo lidem a jejich slovům? Ta volba je tvá. Staré hebrejské pojetí naší Země dle Bible vypadá takto:
 
 
vysvětlivky:
 
God - Bůh
Heavens of heaven - Nebesa Nebes
Gate of Heaven - Brána Nebes
Waters above Firmanent - vody nad Nebeskou klenbou
The Sky-Heavens Firmanent - Obloha-Nebeská klenba
Windows or Doors of Heaven - Okna nebo dveře Nebes (průduchy nebes)
Earth - Země
Foundations of Heaven - Základy Nebes
The Sea - Moře
Foundations of the Earth - Základy Země
Storehouses and Fountains - Sklady a studnice vod
The Great Deep - Velká propast
 
 
A zde ještě jeden podobný obrázek:
 
 
I když to jsou jen obrázky a jako takové je musíme brát, mají podstatně blíže k tomu, co říká Bible, než teorie, obrázky a videa našich úznávaných vědců z NASA. 
 
 
Jozue shromáždil všechny izraelské kmeny do Šekemu. Svolal izraelské starší, představitele, soudce a správce, a postavili se před Bohem. Jozue řekl všemu lidu: "Toto praví Hospodin, Bůh Izrael ... Bojte se tedy Hospodina a služte mu bezvýhradně a věrně. Odstraňte božstva, kterým vaši otcové sloužili za řekou Eufratem a v Egyptě, a služte Hospodinu. Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu." 
(Jozue 24:1-2,14-15)