Kde se vzala voda Potopy? Existuje nebeská klenba z pevného materiálu?

13.02.2018 09:37

Školní ateistické učení nás nic o velké Potopě neučí. Považuje to za nepravdivý mýtus, protože to nezapadá do teorie heliocentrismu. Dvojče heliocentrismu - Darwinova evoluční teorie - nás dnes staví do postavení nejvyspělejších tvorů, kteří se vyvinuli od primitivů až do dnes. Sorry, ale to je fakt směšné. Když trochu prozkoumáte stavby, pyramidy, podzemní města, umění z dřívějších dob a porovnáte to s dneškem, těžko můžete dojít k názoru, že jsme na vyšším vývojovém stupni. Ale tak nás to učí ve škole, tak proč tomu nevěřit... Není to nic než indoktrinace.

 

Wikipedie popisuje Potopu takto: 

Potopa (hebrejsky מבול‎‎, mabul; latinsky diluvium), neboli povodeň, je mýtus vyskytující se v mnoha kulturách světa. V západním světě je známá především z bible jako celosvětová katastrofa způsobená Božím zásahem proti lidské zkaženosti. Potopu popisuje 6. až 9. kapitola 1. knihy Mojžíšovy jako událost za dnů Noema, který zástupce lidí a zvířat na Boží příkaz zachránil na velikém plavidle zvaném Noemova archa.

 

Podle údajů z rodokmenů zapsaných v bibli došlo k potopě roku 1556[1] židovského kalendáře, t. j. 2204 př. n. l. Podle převažujícího názoru na výklad biblického textu[2] začala potopa 17. chešvanu, tedy na podzim, a to deštěm trvajícím 40 dní. Poté dalších 335 dní trvalo, než vody opadly a osazenstvo archy vystoupilo na pevninu. Noe se svou rodinou a zástupci živočišné říše strávili v arše přesně jeden rok a 10 dní, z toho 7 měsíců „kotvili“ v pohoří Ararat (v dnešním Turecku).

 

Podle bible se Bůh rozhodl zničit tehdejší lidskou společnost, protože byla zkažená a plná násilí. Chtěl však, aby přežil spravedlivý Noe a jeho rodina. Proto mu o potopě řekl mnoho let dopředu a dal mu pokyny ke stavbě archy. V arše měl Noe uchovat také zvířata, která by ve vodě nepřežila. Potopu přežili Noe a jeho manželka a jejich tři synové (Sem, Cham a Jáfet) se svými manželkami. Tito lidé se stali praotci nové lidské společnosti. Lamech, otec Noemův, se potopy nedožil, zemřel 4 roky před potopou.

 

 

Dobře, to říká Bible, co když je to jen mýtus? Není to jediný zdroj informací o potopě. Wikipedie pokračuje:

 

Lidové vyprávění o katastrofální potopě, při níž vše živé zahynulo kromě několika lidí plujících v plavidle, se traduje tisíce let po celém světě – takové legendy objevili badatelé téměř ve všech národech a kmenech. Celkový počet známých příběhů je asi 270, přičemž nejvíce z nich se nachází v Asii a na severoamerickém kontinentu. Kromě známého babylónského Eposu o Gilgamešovi (Utnapištim) se o potopě vyprávělo mezi Kurnaji v Austrálii, Čiriguany v Bolívii, mořskými Dajaky na Borneu, Kríji v Kanadě, původními obyvateli Kuby, Masaji ve východní Africe, Maory na Novém Zélandu, také na Fidži, ve Francouzské Polynésii, na Islandu, v Mexiku, v Rusku, ve Vietnamu, v Peru i na Aljašce. Příběhy mají většinou tyto společné rysy: zničení vodou, božská příčina, varování předem, záchrana jen několika lidí, záchrana zvířat, k záchraně použito plavidlo. Badatelé obvykle soudí, že není možné, aby tyto pověsti pocházely z kontaktu s misionáři.

 

Kde tedy je ta Noemova archa? Musela být velká, ne? Biblické archeologické noviny píšou o předmětu tvaru lodi delší než fotbalové hřiště toto:

 

Noemova Archa byla nalezena, pohřbena ve výšce 1900 m nad mořem

Letecké snímky a podpovrchový radar odhalily masivní loď v horách. Roku 1959, při pravidelné prohlídce leteckých snímků, turecký armádní kapitán Llhan Durupinar identifikoval útvar, zobrazený na obrázku vpravo (reportáž z Dogubayazetu, východní Turecko. Nález Noemovy archy).

 

V horách oblasti Ararat, byl ve výšce 1900 m nad mořem objeven předmět tvaru lodi, delší než fotbalové hřiště, o rozměrech bitevní lodě. Dr. Brandenburger, odborník ve fotogrammetrii, ze státní university v Ohio, USA, o něj projevil zájem. Brandenburger odhalil raketové základny na Kubě během éry prezidenta Kennedyho. Po důkladném studiu fotografie došel k závěru: „Nemám žádné pochyby o tom, že tento předmět je loď. Během celé mé kariéry jsem nikdy na stereografii neviděl předmět, jako je tento.“

 

V září 1960 byla fotografie zveřejněna v časopise LIFE pod titulkem: „Noemova archa?“ Téhož roku skupina Američanů doprovázela kapitána Durupinara na toto naleziště po jeden a půl dne. Avšak povrchní výzkumy nenašly nic slibného. Skupina provedla nějaké vykopávky, ale nakonec došla k závěru, že naleziště neobsahuje „z archeologického hlediska nic zajímavého“. Jejich názor ale nebyl jednomyslný. O 17 let později, roku 1977, Ron Wyatt toto naleziště navštívil. Poté, co obdržel oficiální povolení, Ron a Jonathan Gray i další jiní během období několika let prováděli důkladnější výzkumy. Za použití detektorů kovů, podpovrchového snímání radarem, chemických rozborů a zkoušek v laboratoři apod., byly jejich nálezy překvapující. Svědectví bylo nepopíratelné.

 

 

V prosinci 1986, po vyšetřování provedeném jejich vlastními vědci, členové ministerstva zahraničí, ministerstva vnitra a výzkumníci z Atatűrk university se sešli a dospěli k závěru, že to jsou vskutku pozůstatky legendární archy. Jako ocenění jeho práce byl Ron čestným hostem při slavnostním otevření nové přírodní rezervace 20. 6. 1987. V květnu 1989 bylo otevřeno i návštěvní středisko. (více info zde)

 

Zde je ještě jeden článek z ledna 2018 ohledně nálezu Noemovy archy:

https://svobodnenoviny.eu/nove-dukazy-mohou-prokazat-ze-noemova-archa-je-pohrbena-na-hore-v-turecku/

 

Jak se můžete dočíst na výše zmíněném webu nebo na stránkách muzea Rona Wyatta v USA, hodně příběhů Bible se archeologickým výzkumem prokázalo jako pravdivých. I velká Potopa je pravdivá a skutečná událost, která se stala. A dostáváme se k podstatě tohoto článku: Kde se vzala voda potopy? Tato potopa totiž zaplavila tento celý svět a nebyla jediná vyčnívající hora, která by nebyla pod vodou. 

 

Byla to mračna, ze kterých začalo prostě pršet a pršet, až se zaplavil všechen svět? To těžko. Ateistický koloběh vody to nedovoluje. Podle něj se voda vypařuje, aby pak zase spadla na zem. Množství této vody je omezené a určitě by nezaplavilo celý tehdejší svět nad všechny hory. Proto se musí z této události Potopy udělat mýtus, pohádka, která není pravdivá, aby vůbec ateismus a evoluce přežily. Ale historické záznamy a archeologie dokazují opak.

 

Bible a další starší kultury hovoří o nebeské klenbě z pevného materiálu. Ta je popsána na první straně Bible takto:

 

Gen 1:6 I řekl Bůh: "Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!"

Gen 1:7 Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak.

Gen 1:8 Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý.

Gen 1:6 I řekl Bůh: "Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!"
Gen 1:7 Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak.
Gen 1:8 Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý.


Více biblických textů o této klenbě jsem uvedl v tomto článku: 
https://www.placata-zeme.cz/news/bible-a-placata-zeme-4-nebeska-klenba/

 

Například:

Jób 37:18 dovedl bys jako on vzklenout oblohu pro mraky, pevnou jak lité zrcadlo?

Jób 37:18  (37:17) Roztahoval-li jsi s ním nebesa trvánlivá, k zrcadlu slitému podobná?

Iza 44:24 Já Hospodin činím všecko, roztahuji nebesa sám, rozprostírám zemi mocí svou.

Iza 44:24 "Já jsem Hospodin, já konám všechno: sám nebesa roztahuji, překlenul jsem zemi.

Iza 40:22  Ten, kterýž sedí nad okršlkem (kruhem) země, jejížto obyvatelé jako kobylky, kterýž rozprostřel jako kortýnu nebesa, a roztáhl je jako stánek k přebývání,

Iza 40:22 Ten, který sídlí nad obzorem země, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, ten, který nebesa jak závoj roztahuje a napíná je jako stan k obývání.

Žlm 104:2  Přioděls se světlem jako rouchem, roztáhls nebesa jako kortýnu.

Žlm 104:2 Halíš se světlem jak pláštěm, rozpínáš nebesa jako stanovou plachtu.

 

Musíme vzít v úvahu, že se jedná o překlad. Ale i při studiu původního hebrejského slova i překladů v jiných jazycích jde o klenbu, jakýsi strop z pevného materiálu, která zadržuje vody nad klenbou. Můžete si představit třeba dům, který má dvě podlaží a byt v druhém podlaží je zaplaven vodou. Od spodního bytu ho dělí strop, který zadržuje vodu. Určitě víte o někom, kdo měl doma "potopu". 

 

Co bylo zvláštní na této "klenbě"? Měla "průduchy", "okna", "propusti", "gates" (brány, vrata)... jak se to přeloží. A tyto "propusti" se otevřely v době potopy a voda nad klenbou dopadala na zemi a způsobila Potopu světa společně s vodami ze hlubin země. Takto to opět popisuje Bible:

 

Gen 7:11 V šestistém roce života Noeho, sedmnáctý den druhého měsíce, se provalily všechny prameny obrovské propastné tůně a nebeské propusti se otevřely.

Gen 7:12 Nad zemí se strhl lijavec a trval čtyřicet dní a čtyřicet nocí.

 

Pan Jiří Grygar tvrdil v naší debatě, že Bible je čistě náboženská kniha. To je velký omyl a jeho škoda. V Bibli je obrovské množství informací, které člověku mohou pomoci při pochopení hodně skutečností na naší zemi i obloze. Pomocí počítačových biblických programů se dají vyhledat všechny texty s klíčovými slovy "slunce", "měsíc", hvězdy", klenba", "země" atd. Ještě lepší je to v angličtině nebo přímo strongovo číslo pro příslušné hebrejské, aramejské nebo řecké slovo originálu. Vše dává daleko větší smysl než nepodařená teorie heliocentrismu a evoluce. Samozřejmě je to každého věc, čemu uvěří a co si ověří.

 

Proč by ale milující Bůh seslal nějakou potopu takového rozměru? Proč by otevřel ony propusti nebeské klenby a zaplavil zemi? Genesis 6 mluví o tom, že se zkřížili padní andělé s dcerami lidí. DNA lidí se tím změnilo a vzniklo z toho peklo na zemi, lidé byli strašně zlí, že Bůh litoval, že je stvořil: 

 

"Obrové [Nefilim] pak byli na zemi v těch dnech; ano i potom, když vcházeli synové Elohima [andělé] k dcerám lidským, ony rodily jim. To jsou ti mocní, kteříž zdávna byli, muži na slovo vzatí.
(Genesis 6,4)

 

Bůh tak skrze Potopu zachránil to, co se ještě zachránit dalo. Rob Skiba mívá přednášky na toto téma, můžete najít na youtube. Určitě znáte i příběh Davida, který přemohl Goliáše. Goliáš byl potomek těchto obrů. V Bibli je popsáno více těchto obrů. 

 

Jeden článek o tom je zde:

https://www.worldslastchance.com/biblical-christian-beliefs/genocidn-maniak-nebo-milujc-stvoitel-przkum-polemiky-o-nefilimech.html 

 

Video na toto téma je zde:

 

 

Ale to jsme trochu odbočili. Shrneme to:

 

Existovala tedy Potopa, která zaplavila celý svět. Mluví se o ní ve většině civilizací. Tato voda byla nad nebeskou klenbou. Tato klenba měla průduchy, uzavřené otvory v klenbě, které Bůh otevřel a voda zaplavila zemi. Tato klenba byla a musela být z pevného materiálu. A přes tuto vrstvu není možné vidět hvězdy, slunce, měsíc. Tato tělesa musí být v této klenbě nebo pod klenbou, abychom je mohli vidět. Musí být tedy poměrně blízko. Všechna tvrzení školních učebnic o heliocentrismu a evoluci, všechna tvrzení, animace, fotografie a videa NASA, ESA a dalších jsou zavádějící. Buď jsou uskutečněna pod touto klenbou, nebo jsou naprostým podvodem. 

 

Bible taky hovoří o konci světa, kdy hvězdy budou padat na zemi, ne meteority, ale hvězdy. A není možné, aby hvězdy - mnohonásobně větší a světelné roky daleko - kdy dopadly na zemi jako fíky ze stromu. Slunce i Měsíc přestanou svítit a tato klenba se svine jako svitek pergamenu, říká taky Bible. Jestli je to pravda, to se uvidí. Ale je dobré tyto věci nezavrhnout jen proto, že s tím člověk nesouhlasí, protože byl ve školách naučen něčemu jinému. I tomu jen věří, aniž by si to sám ověřil.

 

Jelikož byly vody uloženy nad klenbou a nejspíš nad touto klenbou ještě vody jsou, všechny ty hvězdy, coby vzdálená slunce několik světelných let, jsou vymyšlenou fantazií. Tyto vzdálenosti jsou založeny na krásných výpočtech, které však nemají nic společného s realitou, jak o tom psal i Nikola Tesla. Přes tuto klenbu není možné vidět tyto hvězdy a první průzkumníci na Antarktidě dokonce na tuto klenbu narazili. Píše se o tom ve starším vydání encyklopedie. 

 

Jan Hus, Jeroným, Jan Ámos Komenský, Martin Luther a mnozí další se opírali o Bibli jako autoritu pravdy. Byli to chytří lidé a bylo to jejich rozhodnutí. Každý dnes má stejnou volbu, čemu bude věřit. Tento článek nepropaguje žádné náboženství, ale vyzdvihuje staré spisy k uvážení při hledání pravdy. Nesouhlasím s tím, že by Bible byla čistě náboženská kniha, je to velice praktická kniha do života. Člověk v ní nachází hodně moudrosti i faktických údajů. Za svobodu, kterou zatím máme v naší zemi a Evropě, vděčíme právě této knize a jejím pravdám, pokud nejsou překrouceny a zneužity.

 

Poznání placaté země ve mně vzbudilo ještě větší úctu k této dávné knize, protože potvrzuje, že slova Bible jsou pravdivá. Ale je to můj vlastní postoj a názor, který nikomu nevnucuji. Svoboda slova a názoru je základ.