Jak velké a jak daleko jsou dle Bible hvězdy?

26.03.2018 12:50

 

V Bibli je 68x slovo "star" (hvězda) nebo "stars" (hvězdy). Kdo si přečte všechny tyto texty v kontextu, musí dojít zákonitě k představě, že hvězdy jsou malá světla nedaleko od nás uvnitř nebeské klenby. Všechny tyto biblické texty si můžete přečíst online v angličtině  na odkaze níže nebo najít v české Bibli:

https://www.blueletterbible.org/search/search.cfm?Criteria=star%2A&t=KJV#s=s_primary_0_1

 

Jaké máme možnosti a představy o hvězdách?

A. - hvězdy jsou obrovské žhavé koule mnohonásobně větší a dále než naše Slunce  - (věda)

B. - hvězdy jsou malá světla uvnitř našeho systému uzavřeného nebeskou klenbou  - (Bible)

 

To je zásadní a neslučitelný rozdíl. Pro ateisty tento článek nebude žádným argumentem, ale pro křesťany ano, jelikož křesťan bere Bibli jako inspirované Boží slovo a jako světlo pro svou životní pouť. Pojďme se podívat na některé otázky a hledat na ně odpovědi v Bibli.

 

 

1) Jaké světla Bůh stvořil v prvních sedmi dnech?

Gen 1:16  I učinil Bůh dvě světla veliká, světlo větší (Slunce), aby správu drželo nade dnem, a světlo menší (Měsíc), aby správu drželo nad nocí; též i hvězdy. 

- Bůh stvořil Slunce, Měsíc a hvězdy: tedy tři druhy světel.

 

 

2) Kde je Bůh umístil?

Gen 1:17  A postavil je Bůh na obloze nebeské, aby osvěcovala zemi;

- v angličtině je to  "in the firmament", hebrejsky "raqiya", tedy uvnitř nebeské klenby, ne v nějakém nekonečném prostoru rozpínajícího se vesmíru.

 

 

3) S jakým záměrem stvořil Bůh Slunce, Měsíc a hvězdy?

Gen 1:14  ... aby oddělovala den od noci, a byla na znamení a rozměření časů, dnů a let

Gen 1:17 ...aby osvěcovala zemi; 

Gen 1:18  A aby správu držela nade dnem a nocí, a oddělovala světlo od tmy.

- jen tak mimochodem: vyjměte z rozměřování časů, dnů a let fáze Měsíce (Měsíční cyklus) a máte falešný kalendář jako je ten současný Gregoriánský, dříve Juliánský. Světí-li někdo sedmý den podle falešného kalendáře, pak ho ve skutečnosti nesvětí.

- Slunce, Měsíc a hvězdy vyměřují náš čas a dávají nám světlo, Slunce i teplo a Měsíc chlad.

 

 

4.) Jestliže se hvězdy nacházejí uvnitř nebeské klenby, co je nad klenbou? Vesmír s galaxiemi? Ne.

Gen 1:6  Řekl také Bůh: Buď obloha (raqiya/nebeská klenba) u prostřed vod, a děl vody od vod!

Gen 1:7  I učinil Bůh tu oblohu (klenbu), a oddělil vody, kteréž jsou pod oblohou (klenbou), od vod, kteréž jsou nad oblohou (klenbou). A stalo se tak.

- Nad klenbou je voda.

 

5.) Je naše Slunce hvězda? Ne.

1Ko 15:41 Jiná je záře slunce a jiná měsíce, a ještě jiná je záře hvězd, neboť hvězda od hvězdy se liší září.

- Slunce není hvězda a hvězda není Slunce, jsou to rozdílné druhy světel.

 

 

5.) Jak daleko jsou tedy hvězdy?

Gen 1:17  A postavil je Bůh na obloze nebeské (uvnitř nebeské klenby), aby osvěcovala zemi;

- hvězdy mohou být maximálně tak vysoko a daleko, jak sahá nebeská klenba. Nad touto klenbou je voda.

 

 

6.) Jak velké jsou hvězdy?

Zjevení 8:10  A vtom třetí anděl zatroubil, i spadla s nebe hvězda veliká, hořící jako pochodně, a padla na třetí díl řek a do studnic vod.

Zjevení 8:11  A jméno hvězdy té bylo Pelynek. I obrátil se třetí díl vod v pelynek, a mnoho lidí zemřelo od těch vod, nebo byly zhořkly.

- zde je řeč o veliké hvězdě, která "padla na nějakou třetinu řek a do studnic vod". Voda zhořkla a lidé, co ji pak pili, zemřeli. Dopak této hvězdy nezabil vše živé kolem. Musí to být tedy malý objekt, ne nějaké megaslunce, jak nás přesvědčují astrofyzici.

 

 

7.) Co když někdo miluje hvězdy více než pravdu?

Dtn 4:19 abys nepovznášel své zraky k nebesům, a když bys viděl slunce, měsíc a hvězdy, všechen nebeský zástup, nedal se svést a neklaněl se jim a nesloužil tomu, co dal Hospodin, tvůj Bůh, jako podíl všem národům pod celým nebem.

 

 

8.) Jak vysoko jsou hvězdy a kdo to má pod kontrolou?

Jób 22:12 Což není Bůh vysoko nad nebesy? Pohleď vzhůru na hvězdy, jak jsou vyvýšeny.

Žlm 8:4 Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil:

Žlm 147:4 On určuje počet hvězd, on každou vyvolává jménem.

Iza 14:13 A v srdci sis říkal: "Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu na Hoře setkávání na nejzazším Severu.

- Jak by mohl ten někdo vyvýšit svůj trůn nad Boží hvězdy, kdyby byly rozesety po celém "nekonečném, rozpínajícím se vesmíru"? Kde by bylo nahoře a dole? Kam by vystoupil? A z Austrálie nebo z Evropy? Kterým směrem?

Jer 31:35 Toto praví Hospodin, který dává slunce za světlo ve dne, měsíc a hvězdy za světlo v noci podle svých ustanovení...

 

 

9.) Zhasnou někdy hvězdy, Slunce nebo Měsíc?

Kaz 12:1 Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech svého jinošství, než nastanou zlé dny a než se dostaví léta, o kterých řekneš: "Nemám v nich zalíbení";

Kaz 12:2 než se zatmí slunce a světlo, měsíc, hvězdy, a vrátí se po dešti mraky.

Iza 13:10 Nebeské hvězdy a souhvězdí se nezatřpytí svým světlem, slunce se při svém východu zatmí, měsíc svým světlem nezazáří.

Eze 32:7 Až budeš zhasínat, zakryji nebesa, zatemním jejich hvězdy, slunce zakryji oblakem a měsíc nevydá světlo.

Eze 32:8 Zatemním nad tebou na nebi všechna jasná světla, na tvou zemi sešlu tmu, je výrok Panovníka Hospodina.

Jóe 2:10 Před ním se roztřese země, zachvějí nebesa, slunce a měsíc se zachmuří a hvězdy ztratí svou zář.

Jóe 3:15  Slunce a měsíc zatmí se, a hvězdy potratí blesk svůj.

Zja 8:12  Potom čtvrtý anděl zatroubil, i udeřena jest třetina slunce, a třetina měsíce, a třetí díl hvězd, takže se třetí díl jich zatměl, a třetina dne nesvítila, a též podobně i noci.

 

 

10.) Spadnou někdy hvězdy na zem?

Mat 24:29  A hned po soužení, kteréž bude těch dnů, slunce se zatmí a měsíc nedá světla svého a hvězdy budou padati s nebe a moci nebeské budou se pohybovati.

Mar 13:25  A hvězdy nebeské budou padati, a moci, které jsou na nebi, pohnou se. Mar 13:26  A tehdážť uzří Syna člověka, an se béře v oblacích s mocí velikou a s slavou.

Zja 6:13  A hvězdy nebeské padaly na zemi, podobně jako dřevo fíkové smítá s sebe ovoce své, když od velikého větru kláceno bývá.

Zja 8:10  A vtom třetí anděl zatroubil, i spadla s nebe hvězda veliká, hořící jako pochodně, a padla na třetí díl řek a do studnic vod.

Zja 8:11  A jméno hvězdy té bylo Pelynek (Wormwood). I obrátil se třetí díl vod v pelynek, a mnoho lidí zemřelo od těch vod, nebo byly zhořkly...

 

Jak vidíte, hvězdy jsou dle Bible třetím druhem světel po Slunci a Měsíci. Slunce je velké světlo, Měsíc je malé světlo a pak existují hvězdy jako světla na obloze v noci. Přirovnáno je to i k rodině (Josefovo vidění): Otec/Slunce, matka/Měsíc, hvězdy/sourozenci (děti). Podle tohoto pořadí musí být hvězdy menší světla než Slunce a Měsíc. Veškeré pozorování těchto třech druhů světel tomu nasvědčuje.

 

Tytéž hvězdy, které jsou uvedeny na první straně Bible v díle stvoření, budou padat na zem. Bude jich hodně a musí být mnohonásobně menší než naše země, aby vůbec měly kam padat. Jsou to malá lokální světla pod nebeskou klenbou.

 

Je smutné, když nějaký křesťan věří, že Bible je jen náboženská kniha. V Bibli je mnoho informací o naší zemi, Slunci, Měsíci, hvězdách a jejich cyklech. Ale člověk to musí prozkoumat, aby nacházel pravdy ukryté pod nánosy lží, ve kterých vyrůstáme.