Evoluce versus Bůh

30.10.2018 11:05

Pro vás, kdo umíte anglicky, níže je zajímavé video s názvem Evoluce versus Bůh. Reportér pokládá prosté otázky vědcům a studentům vědeckých oborů. Z jejich odpovědí je zjevné, že jejich přesvědčení je založeno na víře v Evoluci, v to, čemu byli naučeni ze škol a od autorit, kterým uvěřili a věří. Jde o otázku změny druhu. Darwin tvrdil, že dochází k proměně jednoho druhu v druhý - například že se z opice stal člověk. Neexistuje však jediný pozorovatelný důkaz takovéto změny druhu. Vše je založeno na víře v to, čemu jsme byli naučeni, tedy v teorii vymyšlenou nějakým člověkem, bez pozorovatelných důkazů. Každý je tedy věřící v něco, i atheista, který věří v Evoluci.

 

 

Můžeš sám najít a určit pozorovatelný důkaz změny jednoho druhu v jiný? Nemůžeš, pokud budeš upřímný sám k sobě. Jak uvidíš ve videu, tato prostá otázka je položena lidem, kteří studují nebo studovali univerzity... Pokud věříš v Evoluci, pak je tvé přesvědčení založeno na víře v Evoluci. Ale kde se ta tvá víra vzala? Kdo tě přesvědčil? ... Když jsi byl malé dítě, byl jsi tomu vyučen a dostával jsi známky, když sis to nacpal do hlavy... 

 

Podobně je tvé přesvědčení založeno na víře i v jiných oblastech, např., že je země kulatá, že je vesmír nekonečný a rozpínající se, že vše vzniklo z Velkého třesku, že díky neznámé síle jménem GRAVITACE obíhají planety okolo slunce, atd... Ve skutečnosti si neutváříš vlastní názory skrze osobní experimenty a pozorování, ale přejímáš skrze víru něčí názory jako pravdivé. 

 

 

Všichni lidé jsou tedy věřící:

1) jedni věří v Evoluci, Velký třesk a náhodný vznik všeho toho dokonalého, co je kolem nás

2) druzí věří v Inteligenci, která to dokonalé stvořila, věří v Inteligentní design, ne v náhodu a miliardy let

 

Podvody Evoluce a archeologie!

 

Můžeš si říct, že to je vlastně jedno, ať si každý věří, čemu chce... Ano, to je pravda. Ale právě teorie Evoluce napáchala hodně zla. Nacismus, Fašismus, Stalinismus a další ismy jsou založeny na teorii Evoluce a vývinu lidské rasy, kde jen ten nejsilnější přežívá. Slabé, staré a nemocné je třeba vyloučit, zabít, odstranit, atd. Stamilióny lidí zemřely v důsledku této teorie. A tato teorie se vyučuje na všech školách... Takže zde je to video:

 

 

Ano, i já jsem věřící. Věřím v Inteligenci, která stvořila překrásnou růži, levitujícího čmeláka, daleko létající barevné motýly, lidi, zvířata i rostliny. Vše bylo navrženo a má smysl. Není to náhodné dílo. Této Inteligenci říkám česky Bůh, hebrejsky Eloah, Elohim nebo jménem Yahuwah. Raději věřím v to, co je zapsáno v Bibli, protože archeologie mnohé události z Bible potvrdila svými nálezy. 
 

Věřím, že naše země je nehybná, je kruhová, má okraje, má nebeskou klenbu s nebeskými tělesy uvnitř našeho životního prostoru, který pro nás tato Inteligence, tento Bůh, Eloah, Elohim, Yahuwah vytvořil. Dává to daleko větší smysl než nelogická a směšná teorie Evoluce. O tom, jak bylo vše před asi 6000 lety stvořeno, říká Bible toto:

 

Gen 1:1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
Gen 1:2 Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.
 
Gen 1:3 I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo.
Gen 1:4 Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy.
Gen 1:5 Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.
 
Gen 1:6 I řekl Bůh: "Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!"
Gen 1:7 Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak.
Gen 1:8 Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý.
 
Gen 1:9 I řekl Bůh: "Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš!" A stalo se tak.
Gen 1:10 Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré.
Gen 1:11 Bůh také řekl: "Zazelenej se země zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny!" A stalo se tak.
Gen 1:12 Země vydala zeleň: rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré.
Gen 1:13 Byl večer a bylo jitro, den třetí.
 
Gen 1:14 I řekl Bůh: "Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let.
Gen 1:15 Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí." A stalo se tak.
Gen 1:16 Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy.
Gen 1:17 Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí,
Gen 1:18 aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré.
Gen 1:19 Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý.
 
Gen 1:20 I řekl Bůh: "Hemžete se vody živočišnou havětí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou!"
Gen 1:21 I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že to je dobré.
Gen 1:22 A Bůh jim požehnal: "Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nechť se rozmnoží na zemi."
Gen 1:23 Byl večer a bylo jitro, den pátý.
 
Gen 1:24 I řekl Bůh: "Vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře!" A stalo se tak.
Gen 1:25 Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré.
Gen 1:26 I řekl Bůh: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi."
Gen 1:27 Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.
Gen 1:28 A Bůh jim požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe."
Gen 1:29 Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.
Gen 1:30 Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu." A stalo se tak.
Gen 1:31 Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý.