Co říká Bible o modelu Placaté země? (145 veršů): 1. část

14.02.2018 03:45

Podle mnoha lidí je Bible jen náboženskou knihou. Ohledně země, jejího tvaru, pohybu, ohledně Slunce, Měsíce a hvězd se však máme opírat o vědu. To je smutný omyl, jelikož hodně vědců bylo nebo  jsou okultisté. Například vědci v CERN uctívají Šivu a tančí tanec zkázy. A Satanský ceremoniál doprovázel i otevření nejdelšího tunelu na světě poblíž CERNu. Více si můžete sami dohledat na netu.

 

 

Co říká Bible o naší zemi?

 

Bible uvádí tyto body, které postupně rozebereme. Nikde v Bibli není uvedeno, že je země koule nebo kulatá. Pisatelům knih Bible bylo známe slovo "koule" nebo "kulatá", přesto ho nikde neuvádí v popisu země. Země je podle Bible kruh nebo okruh, je nehybná, má konce, rohy, stojí na sloupech, má tvář/stranu, je vidět z vrcholu stromu nebo hory, Slunce a Měsíc se pohybují, ne země.

 

A. Země je okruh nebo kruh (1 verš)

B. Země je nehybná (5 veršů)

C. Zemé má konce (35 veršů)

D. Země má rohy (2 verše)

E. Země stojí na sloupech (3 verše)

F. země má tvář (36 veršů)

G. Z vrcholu stromu (2 verše)

H. Z vrcholu hory (1. verš)

I. Slunce se pohybuje (56 veršů)

J. Anomálie Slunce (5 textů)

K. Země před Sluncem (2 verše)

L. Rekapitulace

M. Nejjasnější podvod

 

A. Země je kruh nebo okruh

Iza 40:22  Ten, kterýž sedí nad okršlkem země, jejížto obyvatelé jako kobylky, kterýž rozprostřel jako kortýnu nebesa, a roztáhl je jako stánek k přebývání, 
 
Izajáš 40:22  Ten, kterýž sedí nad okršlkem země , jejížto obyvatelé jako kobylky...
 
Izajáš 40:22 It is he that sitteth upon the circle of the earth, and the inhabitants thereof are as grasshoppers;
 
 
 
Zemí je v Bibli nazvana souše, pevnina, po které chodíme, ne nějaký objekt (koule, placka, disk...) To je důležité si uvědomit. Země je prostě země, půda pod nohama. 
 
Gen 1:9 I řekl Bůh: "Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš!" A stalo se tak.
Gen 1:10 Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré.
 
 

B. Země je nehybná (5 veršů)

 
Zachariáš 1:11  ...všecka země bezpečně bydlí, a pokoje užívá
 
Zachariáš 1:11  ...all the earth sitteth still, and is at rest.
 
 
Žalm 104:5  ...Založil zemi na sloupích jejich, tak že se nepohne na věky věků
 
Žalm 104:5  ...Who laid the foundations of the earth, that it should not be removed for ever.
 
 
Žalm 93:1  ...také okršlek země upevnil, aby se nepohnul.
 
Žalm 93:1  ...the world also is stablished, that it cannot be moved
 
 
Žalm 96:10  ...okršlek zemský upevněn bude, tak aby se nepohnul...
 
Žalm 96:10  ...the world also shall be established that it shall not be moved...
 
 
1. Paralipomenon 16:30  ...a budeť upevněn okršlek země, aby se nepohnul. 
 
1. Paralipomenon 16:30  ...the world also shall be stable, that it be not moved
 
 
 

C. Země má konce (35 veršů)

 
V Bibli je 35 věršů, které uvádějí "... konec země..." nebo "... končiny země...".
Má kulatá zeměkoule nějaký konec? A pokud ano, tak kde je?
 
Deuteronomium 28:49
Hospodin na tebe přivede pronárod zdaleka, od konce země,
 
Deuteronomium 28:64
Hospodin tě rozptýlí do všech národů od jednoho konce země do druhého. 

Deuteronomium 33:17
... on trkati bude národy napořád až do končin země.
 
1. Samuel 2:10
Hospodin souditi bude končiny země...
 
Job 37:3
Pode všecka nebesa jej rozprostírá, a světlo své k krajům země.
 
Job 38:13
Aby uchvacovala kraje země...
 
Žalm 46:9
Přítrž činí bojům až do končin země...
 
Žalm 48:10
Jakož jméno tvé, Bože, tak i chvála tvá až do končin země; pravice tvá zajisté plná jest spravedlnosti. 
 
Žalm 59:13
Bůh panuje v Jákobovi i do končin země.
 
Žalm 61:2
Od konce země v sevření srdce svého k tobě volám, na skálu nade mne vyšší uvediž mne. 
 
 
Žalm 65:5
Předivné věci podlé spravedlnosti nám mluvíš, Bože spasení našeho, naděje všech končin země i moře dalekého, 
 
Žalm 67:7
Požehnej nás Bůh, a bojtež se jeho všecky končiny země.
 
Žalm 72:8
Panovati bude od moře až k moři, a od řeky až do končin země.
 
Žalm 98:3
...všecky končiny země vidí spasení Boha našeho.
 
Žalm 135:7
Kterýž způsobuje to, že páry vystupují od krajů země; blýskání s deštěm přivodí, a vyvodí vítr z pokladů svých.
 
Přísloví 17:24
Na oblíčeji rozumného vidí se moudrost, ale oči blázna těkají až na konec země.
 
Přísloví 30:4
Kdo upevnil všecky končiny země?
 
Izaiáš 5:26
Nebo vyzdvihne korouhev národu dalekému, a zahvízdne naň od končin země, a aj, rychle a prudce přijde.
 
Izaiáš 26:15
Rozmnožil jsi národ, ó Hospodine, rozmnožil jsi národ, a oslaven jsi, ač jsi jej byl vzdálil do všech končin země.
 
Izaiáš 40:28
Zdaliž nevíš, zdaž jsi neslýchal, že Bůh věčný Hospodin, kterýž stvořil končiny země...
 
Izaiáš 41:5
Viděli ostrovové, a ulekli se, končiny země předěsily se, shromáždili se a sešli.
 
Izaiáš 41:9
Ty, kteréhož jsem vychvátil od končin země,...
 
Izaiáš 42:10
Zpívejte Hospodinu píseň novou, chvála jeho jest od končin země, kteříž se plavíte po moři, i všecko, což v něm jest, ostrovové i obyvatelé jejich. 
 
Izaiáš 43:6
Přiveď zase syny mé zdaleka, a dcery mé od končin země
 
Izaiáš 45:22
Obraťtež zřetel ke mně, abyste spaseny byly všecky končiny země; nebo já jsem Bůh silný, a není žádného více.
 
Izaiáš 48:20
Vyjděte z Babylona, utecte od Kaldejských, hlasem zvučným zvěstujte, ohlašujte to, rozneste to až do končin země.
 
Izaiáš 49:6
...abys byl spasení mé až do končin země.
 
Izaiáš 52:10
...aby viděly všecky končiny země spasení Boha našeho.
 
Jeremiáš 10:13
 
Kterýžto když vydává hlas, ječení vod bývá na nebi, a kterýž působí to, aby vystupovaly páry od kraje země, blýskání s deštěm přivodí, a vyvodí vítr z pokladů svých. 
 
Jeremiáš 16:19
Hospodine, sílo má a hrade můj, i útočiště mé v den ssoužení, k toběť přijdou národové od končin země, a řeknou: Jistě žeť se falše drželi otcové naši, marnosti a právě neužitečných věcí. 
 
Jeremiáš 25:31
I průjde hřmot až do konce země.
 
Jeremiáš 51:16
Kterýžto, když vydává hlas, ječí vody na nebi, a kterýž působí to, aby vystupovaly páry od kraje země, blýskání s deštěm přivodí, a vyvodí vítr z pokladů svých
 
Micheáš 5:4
I budou bydliti, nebo již velikomocný bude až do končin země
 
Zachariáš 9:10
...a panování jeho od moře až k moři, a od řeky až do končin země.
 
Skutky 13:47
Neboť jest nám tak přikázal Pán, řka: Položil jsem tebe světlo pohanům, tak abys ty byl spasení až do končin země.
 

 

D. Země má kouty, rohy, strany (corners)

V Bibli jsou dva verše, které uvádějí: ".. čtyři strany země...". V angličtině 4 rohy (4 corners).
Má koule nějaké rohy, nebo dokonce 4 rohy? A pokud ano, kde se nacházejí? Kdyby jsi měl na tenisáku nebo kopačáku ukázat čtyři rohy, kde by to bylo?
 
Čtyři rohy země:
 
Izaiáš 11:12
A vyzdvihne korouhev mezi pohany, a sbéře zahnané Izraelské, a rozptýlené Judovy shromáždí ode čtyř stran země.
..and gather together the dispersed of Judah from the four corners of the earth.
 

Zjevení 7:1

Potom jsem viděl čtyři anděly, stojící na čtyřech úhlech země, držící čtyři větry zemské...
And after these things I saw four angels standing on the four corners of the earth, holding the four winds of the earth...
 
 
 
Pokračování v 2. části