Cenzura Facebooku jede na plné obrátky!

29.10.2018 19:55

Od více lidí jsem se dozvěděl, že jim facebook zablokoval účet kvůli příspěvkům, které tam dali. Kde je ta svoboda slova? Co ústava?... A došlo i na mne. Nejsem žádný radikál, nebojuji proti nikomu a ničemu, ale mám rád pravdu a nemám rád lež a když se lidem lže. A to je dostatečný důvod, aby mne Facebook bloknul. Co jsem tedy napsal za příspěvek? Fakta, která jsou prokazatelná z historie i výroků samožných Židů! Zde je printscreen mého příspěvku:

 

A zde je tedy odkaz na článek s citáty a zdroji informací:

Židé: Símě hada ovládající tento svět

 

A pokud umíte anglicky, pak je zde video ze stejného webu na základě tohoto článku:

 

A že mezi Židy a Jezuity vskutku není velký rozdíl, co se týče krvelačnosti, podlosti a klamu, o tom se můžete dočíst v následujícím článku:

 

Kdo jsou Jezuité?

 

Takže pokud už tady nechcete mít Muslimy a zákon Šária, chcete mít tady Jezuity a Židy? Vždyť je to jedna banda a přece to tady ovládají? Prvním krokem je poznat skutečnou pravdu. A až půjdete příště volit, dobře zvažte, koho volíte. V seriálech v televizi, ani ve zprávách se toho moc nedozvíme. Člověk musí sám hledat a nalézat, dokud to ještě je možné. Např. o Jezuitech je i tento článek:

 

Katolické důvěrné | Ohavná tajemství Jezuitů odhalena!

 

A jak to souvisí s placatou nebo kulatou zemí? Hodně. Protože právě Katolíci/Jezuité/Židé přišli s teoriemi Evoluce + Velkého třesku + Zeměkoule + Heliocentrismu + Svaté trojice (Trinity), aby lidi odvedli od pravého poznání našeho Stvořitele, jak je popsán v Bibli. Těmito teoriemi vlastně prohlašují, že příběhy a situace popsané v Bibli jsou jen bajky. A toto lživé dílo se jim velice dobře podařilo. 

I křesťané jsou většinou oklamáni. Čtou například, že Bůh stvořil zemi a nebesa v šesti dnech, přičemž den je jasně definován taktéž v prvních verších, a přesto věří v evoluci, protože jim to pan s titulem kandidáta věd vědecky vysvětlil. Lidé už neumí číst a selským rozumem přemýšlet. Potřebují kněze nebo vědce, který by jim vysvětlil věci tak, aby zapadaly do vyjetých a vylhaných kolejí. 

Bůh řekl a stalo se! ... Co je na tom k nepochopení? A přesto indoktrinovaní lidé nedokážou pochopit, že vyslovit dvě slova trvá vteřinu nebo dvě. 

I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo.
(Genesis 1,3)

 

Co myslíte, jak hodně času potřeboval Bůh na to, aby vyslovil tato dvě slova? Bůh není člověk. On může říct a v okamžiku se to stane. Proto je Bůh a ne člověk. On řekl "Buď světlo" a bylo světlo. Pak řekl "Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!" A stalo se tak. Čtěte Bibli tak, jak je napsaná, protože to je Slovo pravdy. Nevěřte snadno výkladům druhých lidí, čtěte sami pro sebe, porovnávejte místa, překlady, texty... Ale hledejte, dokud je čas, protože brzy už nebude.

Teď je čas obrátit se tváří k pravdě, opustit ty bajky, kterými nás krmí televize, věda, astronomie, planetária a všichni ti kandidáti věd, kteří skáčou podle toho, kdo je platí... Víte například, že Kopernik byl vyznavač boha Merkura? A Galileo vyznavač boha Jupitera? Nenapadlo vás nikdy, že planety se jmenují podle pohanských bohů? A že rakety Saturn podle krvelačného boha Saturna? Ve všem tom, čemu říkáte moderní věda a astronomie, má prsty Satanismus a okultismus, protože to jsou jejich bohové - démoni v čele se Satanem. A všichni jsou profesionální lháři! Ale lež má krátké nohy a kdo hledá v detailech, ten tu lež i pravdu nachází.

Zde jedno video, jak Jezuité oklamali celý svět s teorií Zeměkoule a Sluneční soustavy. Mimochodem, víte, kdo nejvíce zakládal školy, aby indoktrinoval nás i naše děti? ... Správně - byli to Jezuité.

 

A pokud vás skutečně zajímá tajná historie Jezuitů včetně jejich působení v České republice i dnes, pak na této stránce najdete obsáhlé dílo českých autorů na toto téma: 

 

Tajné dějiny jezuitů

 

A pokud se vám jeví dnešní papež František, který je Jezuita, jako milý člověk, pak si přečtěte slib, který každý Jezuita vyššího řádu skládá:

 

Jezujitská přísaha
 


Ceremonial přijetí a přísaha jezuitů
(skládají ji jezuité nižšího řádu při povýšení na velitele)

Představený řádu pronáší:

»Můj synu, byl jsi vzdělán ve způsobech, abys byl mezi římskokatolíky římskokatolíkem a současně mezi vlastními bratry špionem; dokonce se nebudeš váhat snížit k tomu, abys byl mezi Židy Židem a mohl o nich shromáždit všechny informace jako věrný voják papeže pro blaho tvého řádu: Nikomu nevěřit, nikomu nedůvěřovat, mezi reformátory být reformátorem, mezi kalvinisty být kalvinistou, mezi protestanty (tj. mezi těmi, kdo protestují a nesouhlasí s učením římskokatolické instituce) být všeobecně protestantem, k získání jejich důvěry. Hledej možnost mluvit z jejich kazatelen a s veškerou silou a prudkostí tobě vlastní opovrhuj naší svatou církví a jejím papežem. 

 

Byl jsi vzdělán v tajném zasévání žárlivosti a nevraživosti mezi národy, žijícími v pokoji a v míru, abys je podněcoval ke krvavým potyčkám, vtahoval je do vzájemných válek, vyvolával revoluce a občanské války... Ve společenstvích národů, provinciích a v zemích, které jsou nezávislými a prosperujícími ve vědě, v umění, ekonomice a hospodářství... udržuj kontakt s revolucionáři tak, abys ty země přivedl k válečným potyčkám. A to vše čiň tajně, společně se svými jezuitskými bratřími, kteří by mohli být na druhé straně, ale otevřeně proti těm, s nimiž bys mohl být spojen s jediným cílem, aby církev mohla být vítězem... Při tom všem pamatuj, že cíl světí prostředky...
    

Tvým úkolem je být špionem a shromažďovat všechny informace, fakta a statistické údaje ze všech možných zdrojů... vetřít se do rodin protestantů a heretiků všech druhů a charakterů, stejně jako obchodníků a bankéřů, zákonodárců, do všech škol a univerzit, do parlamentů a zákonodárných sborů, mezi soudce státní rady s tím, že »všechno všem« pro papeže, jehož služebníky jsme až za hrob... všechny instrukce jsi získal jako novic, pomocník, zpovědník i kněz, ale ještě nemáš znalosti potřebné k vedení Loyolovy armády v papežských službách... 

 

Musíš sloužit v pravý čas jako nástroj a vykonavatel svého přímého nadřízeného, protože nikdo jiný, kdo není pověřen svatým úřadem, nemůže pracovat s krví pohanů, protože »bez vylití krve, nemůže být nikdo spasen.« Proto, abys byl správně připraven ke své práci a zabezpečil si své spasení, budeš navíc ke své předcházející přísaze poslušnosti vůči svému řádu, za každých okolností uznávat a oddaně sloužit papeži.


Opakuj nyní po mně: 

Já, ........., nyní v přítomnosti všemohoucího Boha, svaté Panny Marie, svatého archanděla Michala, svatého Jana Křtitele, svatých apoštolů, svatého Petra a Pavla a všech svatých nebeských zástupů. ...(dále kněz přísahá) - slibuji, že nebudu mít své žádné vlastní názory, že uposlechnu každý příkaz od svých nadřízených, že půjdu kamkoli do světa a udělám cokoli, o co budu svým představeným nebo papežovým agentem požádán, že budu vyvolávat války - tajně nebo otevřeně - a že budu bojovat proti protestantismu, že budu dělat vše pro to, abych odstranil protestantismus ze světa, ať jsou to lidé z jakékoli sekty a jakéhokoli věku. ... Dále přísahám a prohlašuji, že kdykoliv se naskytne příležitost, vyprovokuji válku, skrytě nebo otevřeně proti všem heretikům, protestantům a liberálně smýšlejícím lidem tak, jak je mi nařízeno, abych je vykořenil a odstranil z tváře celé země. Abych nešetřil nikoho s ohledem na věk, pohlaví nebo stav...


... a budu tyto odpadlíky věšet, upalovat, ničit ohněm a pohřbívat zaživa, vařit, likvidovat, stahovat jim kůži, škrtit je, párat jim břicha a těhotným ženám párat lůna, zabíjet jejich nemluvňata tím, že je budu vrhat hlavou proti zdi, abych je roztříštil o zeď za tím účelem, abych zničil navěky toto zlořečené pokolení...

V případě, že to nebudu moci dělat otevřeně, pak to udělám tajně. Budu tajně používat jed a otrávených nápojů, škrcení a škrticích provazů, tenkých ocelových dýk nebo kulek bez ohledu na postavení, vážnost, pocty, úctu, hodnost, důstojnost nebo autoritu člověka nebo lidí, bez ohledu na jejich životní podmínky, veřejné či soukromé, kdykoliv mne k tomu vyzve agent papeže nebo vedoucí Bratrstva svaté víry, Tovaryšstva Ježíšova.”

 

Tak co? Paráda, ne? 

Jak se tedy chová Muslim k jinověrci (pohanovi, křesťanovi, protestantovi)?
Jak se chová Žid k jinověrci (pohanovi, křesťanovi, protestantovi)?
Jak se chová Jezuita k jinověrci (pohanovi, křesťanovi, protestantovi)?

 

A jak se choval Kristus k těm, kteří ho nenávidí?
 

Mat 5:38 Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Oko za oko, zub za zub´.

Mat 5:39 Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou;

Mat 5:40 a tomu, kdo by se chtěl s tebou soudit o košili, nech i svůj plášť.

Mat 5:41 Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě.

Mat 5:42 Kdo tě prosí, tomu dej, a kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej.

Mat 5:43 Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.´

Mat 5:44 Já však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují,

Mat 5:45 abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.

Mat 5:46 Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž?

Mat 5:47 A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž?

Mat 5:48 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.

Mat 5:38 Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Oko za oko, zub za zub´.
Mat 5:39 Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou;
Mat 5:40 a tomu, kdo by se chtěl s tebou soudit o košili, nech i svůj plášť.
Mat 5:41 Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě.
Mat 5:42 Kdo tě prosí, tomu dej, a kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej.
Mat 5:43 Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.´
Mat 5:44 Já však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují,
Mat 5:45 abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.
Mat 5:46 Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž?
Mat 5:47 A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž?
Mat 5:48 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.