Bible a placatá Země 2 - Země je kruh

25.10.2015 09:49

Každé dítě ví od svých rodičů, co je to kruh a co koule. Jak je tedy možné, že my věřící dospělí si myslíme, že Země  je koule, přestože Bible, kterou považujeme za zdroj pravdy, uvádí, že Země je kruh?
 

Koule  nebo   kruh?

 

Má to dva důvody: 

  1. V kralické Bibli je použito slovo "okrlšek", které málokdo zná
  2. Od mala jsme naprogramováni vidět Zemi jako Zeměkouli obíhající kolem Slunce
 
1. Okrlšek Země
 
Izaiáš 40:22 - Ten, kterýž sedí nad okršlkem země, jejížto obyvatelé jako kobylky, kterýž rozprostřel jako kortýnu nebesa, a roztáhl je jako stánek k přebývání. (už ze samotného kontextu je zřejmé, že se nejedná o kouli, ale rovný základ kruhového tvaru, nad kterým Bůh roztáhl nebeskou klenbu jako kortýnu stanu k bydlení.
 
Dnes málokdo ví, co slovo okrlšek znamená. Na netu je možné najít jen několik staročeských textů jako jsou tyto:
 
"Okrlšek těchto čtyř a jiných rudných žil Dürnberských dělí se přirozeně na pole ...."
"... ten, kdo má právo kutati, ve svém okrlšku již kutati započaL"
"Obejdiž třikrát, nemóžť had z okrlška vyníti, ale tu svina sě i lehne…"
"Jest regula vyměřený okrlšek zachovávati, v kterém se šildvach (voják) procházeti má? Jest."
 
Tyto staročeské texty nenapovídají vůbec, že by se mohlo jednat o kouli. Je pravděpodobné, že překladatelé kralické Bible nepovažovali okrlšek Země za kouli, ale za placatou Zemi.
 
 
Anglická KJV Bible:
Izaiáš 40:22  It is he that sitteth upon the circle of the earth... (Circle znamená v angličtině zcela jistě kruh, okruh, ne koule)
 
Anglická KJV Bible se strongovými čísly:
Izaiáš 40:22  It is he that sittethH3427 uponH5921 the circleH2329 of the earth,H776 ... 
H2329 - I toto hebrejské slovo znamená kruh nebo okruh a stejné slovo je použito jen ve třech verších Bible.
 
Přísloví 8:27  Když připravoval nebesa, byla jsem tu, když vyměřoval okrouhlostH2329 nad propastí...
 
Jób 22:14  Oblakové jsou skrýše jeho, tak že nevidí; neboť okršlek nebeský obchází.
 
- Vidíme tedy, že existuje "okrlšek země" a "okrlšek nebes". Abychom pochopili, o co se jedná, musíme vzít v úvahu a ke studiu celou Bibli včetně prvních stránek o stvoření i zprávy o potopě, stejně jako knihu Daniel, Zjevení, Izaiáš, Jeremiáš, Žalmy, atd.
 
Cílem tohoto článku je poukázat na to, že Bible nepodporuje žádným textem a kontextem koncept Země jako zeměkoule a planety rotující kolem své osy a obíhající kolem Slunce. Bible jasně říká, že země je nehybná, stojí na pilířích nad velkou propastí, nad ní se nachází nebeská klenba s hvězdami, Sluncem a Měsícem. Ale k tomu se dostaneme v dalších článcích.
 
 
2. Proč a kdo nás naprogramoval?
 
Náboženští vůdci jsou si dobře vědomi, jak důvěřivá a otevřená je mysl dítěte. Ví, že když ji mohou ovlivnit v ranném věku, přetvoří si člověka ke svému obrazu. Snad nikdo to neví lépe než Jezuité, kteří mají prsty snad v každém hrůzném zložinu na této Zemi a v těch největších ohavnostech. Kdysi jeden jezuitský generál prohlásil: "Dejte mi dítě na jeho prvních sedm let a já z něho udělám muže."
 
Není divu, že jako beránci ve vlčím rouše zakládali a zakládají po světě školy a univerzity, aby pak ovlivnili myšlení a vzdělání miliónů lidí včetně těch, kteří řídí státní záležitostí tohoto světa.Důsledkem je ateismus a náboženský fanatismus, obojí pak bojuje proti upřímným věřícím ve všech zemích a dobách, války a utrpení.
 
 
Není ani náhodou, že se všude vyučuje evoluce i teorie kulaté země ve sluneční soustavě a nekonečném vesmíru. Ano, tyto školy z nás udělaly dospělé s názory, které jsme přijali z těchto škol. Máme vypěstovaný respekt ke vědeckým autoritám, přestože si často protiřečí a jsou v rozporu s Biblí, vyvyšujeme je nad jasné slovo Bible. A NASA a další satanovy instituce nás denně krmí novými informacemi a úžasnými vlastními výkony milióny km daleko, které si nikdo nemůže ověřit. Jsme hrdí na to, co jsme jako lidstvo dosáhli a přitom nevíme, jak jsme ubozí a hůř na tom než naši předkové, kteří ještě uměli vypěstovat vlastní obživu pro rodinu na svém poli, věděli, jak se postarat o šest nebo deset dětí a jak být Bohu vděční za každé požehnání, jako je déšť, slunce i rosa.
 
Pro každého, kdo si myslí, že jsme už něčeho úžasného dosáhli a jsme na tom lépe než bývalé generace, Bůh v Bibli smutnými slovy říká:
 
1Ko 8:2 Jestliže si někdo myslí, že něco už plně poznal, ten ještě nepoznal tak, jak je třeba.
 
Zj 3:17 Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý.
 
Mat 18:2 Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed
Mat 18:3 a řekl: "Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.
Mat 18:4 Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském.
 
Je zde ale i mnoho zaslíbení pro ty, kteří si uvědomí svůj stav a hledají u Boha pomoc a pravdu:
 
Jan 8:31 Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: "Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky.
Jan 8:32 Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými."
 
 
Čemu dám přednost, co si zvolím: NASA a světskou moudrost nebo Boha a Bibli?