Bible nebo Zeměkoule? - část 2

11.01.2018 05:39

Tím druhým příběhem v Bibli, který vyvrací možnost rotace zeměkoule, je případ judského krále Ezechiáše (2. Královská 18-20). Ezechiáš byl velmi zajímavý člověk. Začal kralovat v Judsku a vládl v Jeruzalémě 29 let. Lidé tehdy byli vzdáleni od Boha a modlili se ke všemu možnému, podobně jako je tomu dnes. Ezechiáš začal velkou reformu. Bible říká, že činil, co je správné v YHWH očích, zcela jak to činil David. Odstanil posvátná návrší, rozbil posvátné sloupy, skácel posvátný kůl, na kusy roztloukl bronzového hada, kterého udělal kdysi Mojžíš a jemuž až do oněch dnů Izraelci pálili kadidlo a jehož nazvali Nechustam...  Bible říká, že po něm už nebyl mezi všemi judskými králi žádný jemu podobný, ani mezi těmi, kteří byli před ním. (2. Královská 18,5)

 

Na to, že mu bylo 25 let, když začal kralovat, tak to vzal pěkně zostra, ne? Dále se píše, že důvěřoval v YHWH, Boha Izraele a že YHWH byl s ním a ve všem, co podnikl, měl úspěch. Vzbouřil se dokonce proti asyrskému králi, vybil Pelištejce, atd. Vypadá to, že měl jiné cíle v životě, než počítačové hry, ženy, pařby nebo chlast... Představ si, že by v dnešní době vybílil všechny kostely a modlitebny u nás. Všechny sošky, obrazy, sloupy, před kterými lidé poklekají, a zbyly by tam jen čisté, vápnem vybílené zdi...

 

 

No a tento revoluční, výjimečný král Judska smrtelně onemocněl. Přišel k němu prorok Izaiáš a říká mu: "Urovnej si záležitosti ve svém domě, protože zemřeš a už nebudeš žít." Ezechiáš se na to otočil tváří ke zdi a modlil se k YHWH: "Ach, YHWH, rozpomeň se prosím, že jsem chodil před tebou opravdově a se srdcem nerozděleným a že jsem činil, co je dobré v tvých očích." A začal plakat. 

 

Izaiáš už byl na cestě pryč, ale ještě nebyl ani mimo vnitřní dvůr, když mu Bůh říká, aby se vrátil a vyřídil Ezechiáši Jeho slova: "Vyslyšel jsem tvou modlitbu, viděl jsem tvé slzy. Uzdravím tě.... Přidám k tvým dnům patnáct let. Vytrhnu tebe i toto město ze spárů asyrského krále. Budu štítem tomuto městu kvůli sobě a kvůli Davidovi, svému služebníku."

 

A konečně se dostáváme k situaci, která vyvrací rotaci zeměkoule. Ezechiáš se totiž poté ptá Izaiáše: "Co bude znamením, že mne YHWH uzdraví a že třetí den vstoupím do YHWH domu?" A Izaiáš na to: "Toto ti bude znamením od YHWH, že YHWH plní slovo, jež promluvil: Má stín postoupit o deset stupňů nebo se má o deset stupňů vrátit?"

 

Ezechiáš se zamyslel a bylo mu jasné, že posunout se o deset stupňů vpřed je přirozenější než se posunout zpět:

 

"Prorok Izaiáš tedy volal k YHWH a On navrátil stín na stupních, po nichž sestoupil,
na stupních Achazových, o deset stupňů nazpět."
(2. Královská 20,11)

 

 

Achazovy schody byly tehdejší sluneční hodiny. S pohybem slunce se posouval i stín na těchto schodech. Neexistovaly hodinky, nástěnné hodiny, Slunce se navrátilo zpět a stín se posunul zpět o deset schodů. Kdyby se zeměkoule točila jedním směrem, rychlostí 1600 km/h, a nejednou se v protisměru vrátila o deset stupňů, všechno by nejspíš pomřelo a bylo rozbito. Oba texty, které jsem zmínil, dokazují nejen to, že zeměkoule je pro věřícího člověka blbost a že se nemůže točit okolo Slunce, ale také, že existuje Bůh YHWH, který má naprosto pod kontrolou pohyb Slunce i Měsíce. On může Slunce i Měsíc zastavit a může je posunout zpět. Může smrtelného člověka uzdravit, když se k němu upřímně modlí a koná to, co je v životě správné, tak jako to udělal Ezechiáš.

 

To ale nezapadá do konceptu ateismu a evoluce. Mluví tedy Bible pravdu? Staly se tyto příběhy? Odhalují je archeologické nálezy? Existovaly Achazovy schody jako hodiny tehdejší doby? Byl Ezechiáš uzdraven? Navrátil se stín Slunce zpět o deset schodů? Na tyto otázky si už musí odpovědět každý sám.