Bible a placatá Země 3 - Je Slunce v pohybu?

29.10.2015 21:14

Starozákonní Izraelité považovali nebeská tělesa za relativně malá. Záznam o Stvoření Země vypovídá o velikosti a důležitosti Země ve vztahu k nebeským tělesům dvěma způsoby:

  1. Dle pořadí jejich stvoření
  2. Dle jejich pozičního vztahu
Nebeská tělesa musí být malá, aby se vešla do nebeské klenby. Malou velikost indikuje verš Jozue 10,12:
 
Joz 10:12  Tedy mluvil Jozue k Hospodinu v den, v kterýž dal Hospodin Amorejského v moc synům Izraelským, a řekl před syny Izraelskými: Slunce v Gabaon zastav se, a měsíc v údolí Aialon. 
 
Kdyby slunce bylo mnohonásobně větší než Země a milióny km daleko, jak by se mohlo zastavit v Gabaonu a měsíc v údolí Aialon? A kdyby se Země točila kolem slunce, proč by Bible říkala, že se slunce zastavilo a ne, že se Země zastavila? Slunce a měsíc se mohli zastavit jedině tehdy, když byli v pohybu. Něco, co se nehýbe, se přece nemůže ani zastavit. 
 
Kaz 1:5  Vychází slunce, i zapadá slunce, a k místu svému chvátá, kdež vychází. 
 
Jób 9:7  On když zapovídá slunci, nevychází, a hvězdy zapečeťuje.
 
Gen 15:12  I stalo se, když slunce zapadalo, že dřímota těžká připadla na Abrama; a aj, hrůza a tma veliká obklíčila jej). 
 
Gen 15:17  I stalo se, když zapadlo slunce, a tma bylo,... 
 
Gen 28:11  I trefil na jedno místo, na kterémžto zůstal přes noc, (nebo slunce již bylo zapadlo,) ...
 
Gen 32:31  I vzešlo mu slunce, když pominul místa toho Fanuel, a kulhal na nohu svou.
 
Exo 17:12  ... Aron pak a Hur podpírali ruce jeho, jeden z jedné, druhý z druhé strany. I byly obě ruce jeho vztažené až do západu slunce.
 
Dtn 4:19 abys nepovznášel své zraky k nebesům, a když bys viděl slunce, měsíc a hvězdy, všechen nebeský zástup, nedal se svést a neklaněl se jim a nesloužil tomu, co dal Hospodin, tvůj Bůh, jako podíl všem národům pod celým nebem.
 
Dtn 24:15 Dáš mu jeho mzdu ještě téhož dne, než nad ním zapadne slunce ...
 
Sdc 8:13  I navracel se Gedeon syn Joasův z bitvy před východem slunce.
 
Sdc 9:33  A ráno, když bude slunce vycházeti, vstana, udeříš na město, ...
 

V Bibli je 152 veršů, kde se hovoří o slunci. Z toho víme, že:

  1. Slunce vychází
  2. Slunce zapadá
  3. Slunce se zastavilo
  4. Stín Slunce se vrátil
  5. Bůh umístil Slunce, Měsíc i hvězdy do nebeské klenby, aby osvěcovala Zemi
To vše hovoří o pohybu Slunce. Pokud chceme věřit školním učebnicím, vědcům a NASA, nemůžeme věřit jednomu i druhému zároveň. Jednoho se musíme vzdát na úkor toho druhého.