Bible a placatá Země 18 - Okruh slunce

10.11.2015 08:33
Žalm 96:10 Říkejte mezi pronárody: Hospodin kraluje! Pevně je založen svět, nic jím neotřese. On povede při národů podle práva.
Žalm 96:10  Rcete mezi pohany: Hospodin kraluje, a že i okršlek zemský upevněn bude, tak aby se nepohnul, a že souditi bude lidi spravedlivě. 
 

Může Země obíhat kolem Slunce? Dle výše uvedeného verše nemůže. slunce obchází, opisuje kruh nad zemí.

Žalm 19:6 Od končin nebes východ jeho, a obcházení (angl. kroužení) jeho až zase do končin jejich, a ničeho není, což by se ukryti mohlo před horkostí jeho.

Žalm 19:6  His going forth is from the end of the heaven, and his circuit unto the ends of it: and there is nothing hid from the heat thereof.